دستگاه آموزشی معلم همراه

دستگاه آموزشی معلم همراه دستگاه معلم همراه چیست؟ وسیله ای بسیار مفید وآموزشی از دید مراکز آموزشی وهمه خریداران درطول چندسال گذشته مونس هرروزهمه اعضای خانواده ازخردسال تاکهنسال مطمئن باشید شماوفرزندتان  از دستگاه لذت میبرید جایگزین جدید قلمهای قرآنی با مزایای بیشتر باکیفیت صدای عالی وگارانتی معتبر دارای امکانات متنوع آموزشی: تلاوت کل قرآن از…